کدینگ

کدینگ درب واحد با RFID

کدینگ درب واحد با اثر انگشت